Правилник о дуалном моделу студирања на Академији Шумадија
Правилник о озбору ментора код послодавца ради реализације дуалног модела студирања
Правилник о поступку припреме, усвајања и контроле дуалног модела студија
Одлука о школарини и накнадама за школску 2024/2025 годину
Одлука о школарини и накнадама за школску 2023/2024 годину
Одлука о допуни Одлуке о школаринама за 2023/2024. годину
Одлука о школарини и накнадама за школску 2022/2023 годину
Правилник о раду Академије струковних студија Шумадија
Правилник о измени Правилника о раду Академије струковних студија Шумадија
Правилник о изменама Правилника о раду Академије струковних студија Шумадија
Правилник о раду комисије и поткомисија за обезбеђење квалитета
Правилник о студијима
Правилник о допуни Правилника о студијима
Правилник о доношењу студијског програма
Правилник о полагању испита и оцењивању на испиту
Правилник о начину одређивања ЕСПБ бодова
Правилник о безбедности и здрављу на раду
Програм за оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад
Правилник о спречавању сукоба интереса на Академији струковних студија Шумадија
Правилник о накнади трошкова за долазак и одлазак са рада у Академији струковних студија Шумадија
Правилник о коришћењу сопственог аутомобилa у службене сврхе
Правилник о условима и поступку давања и прибављања сагласности за радно нгажовање наставника и сарадника ван радног односа
План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности Академија струковних студија Шумадија
Правилник о условима и поступку за упис студената
Правилник о измени Правилника о условима и поступку за упис студената
Упутство за рад ментора код послодавца
Правилник о изменама Правилника о упису студената
Пословник о раду Савета Академије
Пословник о раду Већа Академије
Пословник о раду Већа Одсека
Пословник о раду Већа катедре
Правилник о изменама Правилника о раду Већа катедре
Пословник о раду колегијума
Правилник о мерилима за утврђивање висине школарине и трошкова пружања услуга
Правилник о изменама Правилника о мерилима за утврђивање школарине
Правилник о озменама и допунама Правилника о мерилима за утврђивање висине школарине и трошкова пружања услуга
Одлука о допуни одлуке о школаринама за школску годину 2023/2024. годину
Правилник о Савету послодаваца
Пословник о раду Савета послодаваца
Правилник о ужим стручним, односно уметничким областима
Правилник о допуни Правилника о ужим стручним областима
Правилник о измени Правилника о ужим стручним и уметничким областима
Правилник о начину и поступку избора у звање и заснивање радног односа наставника и сарадника  прилози: образац 1    образац 2   образац 3   образац 4
Правилник о изенама и допунама Правилника о начину и поступку  избора у звање наставник и сарадника
Правилник о извођењу и оцени приступног предавања
Правилник о међународној размени студената и преношењу ЕСПБ бодова
Правилник о међународној размени наставног и ненаставног кадра
Пречишћени текста Правилника о уџбеницима и издавачкој делатност
Правилник о стручном и научном усавршавању
Правилник о допуни Правилника о стручном и научном усавршавању
Правилник о измени Правилника о стручном и научном усавршавању запослених
Правилник о мастер раду
Правинкик о изменама и допунама Правилника о пријави и одбрани мастер рада
Пречишћени текст Правилника о пријави, изради и одбрани завршног рада на основним студијама
Правилник о допуни и измени Правилника о пријави, изради и одбрани завршног рада на основним струковним студијама
Правилник о допуни и измени Правилника о пријави, изради и одбрани специјалистичког рада
Правилник о допуни и измени Правилника о пријави, изради и одбрани мастер рада
План остваривања и унапређивања родне равноправности
Одлука о распоређивању наставног особља у катедре 2023-2024.
Кодекс о академском интегритету
Пословник о раду Студентског парламента
Правилник о избору чланова Студентског парламента
Правилник о изменама и допунама Правилника о избору чланова Студентског парламента
Правилник о стицању и расподели сопствених прихода
Правилник о изменама и допунама Правилника о стицању и раподели прихода
Правилник о измени Правилника о стицању и расподели сопствених прихода
Правилник о измени Правилника о стицању и расподели сопствених прихода
Правилник о измени Правилника о стицању и расподели сопствених прихода
Правилник о раду профитних центара
Правилник о канцеларијском и архивском пословању Академије
Правилник о организацији и систематизацији послова 2022.
Правилник о заштити података о личности
Правилник о финансијском управљању и контроли
Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених
Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности студената
Правилник о буджетском рачуноводству
Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке
Правилник о спречавању злостављања на раду
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања
Правилник о стандардима, обезбеђењу квалитета и поступцима самовредновања
Правилник о изради и одбрани специјалистичког рада
Политика обезбеђења квалитета
Правилник о употреби печата и штамбиља Академије Шумадија
Одлука о допуни Правилника о употреби печата и штамбиља
Правилник о поступању са донацијама
Одлука о измени Кодекса о академском интегритету
Правилник о начину и процедурама реализације међународних пројеката

Правила заштите од пожара
Мапе пословних процеса