Правилник о дуалном моделу студирања на Академији Шумадија
Правилник о озбору ментора код послодавца ради реализације дуалног модела студирања
Правилник о поступку припреме, усвајања и контроле дуалног модела студија
Одлука о школарини и накнадама за школску 2021/2022 годину

Правилник о раду Академије струковних студија Шумадија
Правилник о стандардима, обезбеђењу квалитета и поступцима самовредновања Академије Шумадија
Кориговани Правилник о стандардима, обезбеђењу квалитета и поступцима самовредновања Академије Шумадија
Правилник о раду комисије и поткомисија за обезбеђење квалитета
Акциони план за спровођење стратегије обезбеђења квалитета Академије Шумадија

Правилник о студијима
Правилник о полагању испита и оцењивању на испиту
Правилник о безбедности и здрављу на раду
Програм за оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад
Правилник о условима и поступку давања и прибављања сагласности за радно нгажовање наставника и сарадника ван радног односа
Правилник о условима и поступку за упис студената
Пословник о раду Савета Академије
Пословник о раду Већа Академије
Пословник о раду Већа Одсека
Пословник о раду Већа катедре
Пословник о раду колегијума
Правилник о мерама за утврђивање висине школарине и трошкова пружања услуга
Правилник о озменама и допунама Правилника о мерама за утврђивање висине школарине и трошкова пружања услуга
Правилник о начину и поступку избора у звање и заснивање радног односа наставника и сарадника
Правилник о Савету послодаваца
Правилник о раду Савета послодаваца

Правилник о ужим стручним, односно уметничким областима на Академији Шумадија
Правилник о изменама и допунама Правилника о узим стручним, односно уметничким областима Академије Шумадија
Правилник о удџбеницима и издавачкој делатности
Правилник о изменама и допунама Правилника о удџбеницима и издавачкој делатности
Правилник о изменама и допунама Правилника о уџбеницима и издавачкој делатности
Правилник о изменама и допунама Правилника о уџбеницима и издавачкој делатности
Правилник о стручном и научном усавршавању
Правилник о мастер раду
Правинкик о изменама и допунама Правилника о пријави и одбрани мастер рада
Правилник о пријави, изради и одбрани завршног рада
Правилник о измени и допуни Правилника о пријави,, изради и одбрани завршног рада
Правилник о измени и допуни Правилника о пријави, изради и одбрани завршног рада

Одлука о распоређивању запослених у катедре
Кодекс о академском интегритету

Програм рада за школску 2020/2021
Правилник о раду студентстког парламента
Правилник о избору члана Савета студентског парламента

Правилник о стицању и расподели сопствених прихода
Правилник о изменама и допунама Правилника о стицању и раподели прихода
Правилник о раду профитних центара
Правилник о канцеларијском и архивском пословању Академије
Правилник о организацији и систематизацији послова
Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова
Правилник о допуни и измени Правилника о организацији и систематизацији послова
Правилник о заштити података о личности
Правилник о финансијском управљању и контроли

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности студената
Правилник о буджетском рачуноводству
Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке
Правилник о спречавању злостављања на раду
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања
Пословник о раду савета Академије
Пословник о раду Наставног већа
Правилник о финансирању докторских дисертација
Правилник о канцеларијском и архивском пословању
Правилник о рачуноводству
Правилник о избору наставник и сарадника
Правилник о уџбеницима и издавачкој делатности
Правилник о специјалистичким студијама
Правилник о ужим стручним односно уметничким областима
Правилник о полагању испита
Правила студирања
Кодекс професионалне етике
Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности студената

Кодекс професорске етике
Правилник о дисциплинској одговорности студената
Правилник о јавним набавкама
Правилник о изменама Правилника о уређивању поступка јавне набавке
Правилник о раду Академије струковних студија Шумадија Крагујевац

Forse pensi che il clitorino sia fatto solo per piacere, ma non lo è. È stato creato per la sensualità! Ma se hai freddo, come il ghiaccio, nessuna stimolazione sarà piacevole. levitra non è un campanello magico, che può essere premuto durante il giorno – e aprire la porta magica. Per farlo accadere, hai bisogno dell’umore corrispondente.