Одлука о о висини школарине и других накнада за пружање услуга из образовне делатности Академије струковних студија Шумадија за школску 2021/2022. годину
Правилник о дуалном моделу студија на Академији струковних студија Шумадија
Правилник о избору ментора код послодавца ради реализације дуалног модела студија
Правилник о поступку припреме, усвајања и контроле дуалног модела студија
Правилник о стандардима, обезбеђењу квалитета и поступцима самовредновања
Стратегија обезбеђења квалитета Академија Шумадија
Политика обeзбеђења квалитета
Правилник о раду Комисије и Поткомисија за обезбеђење квалитета
Акциони план за спровођење СОК Академије Шумадија

Правилник о студијама
Правилник о полагању испита и оцењивању на испиту
Правилник о безбедности и здрављу на раду
Програм за оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад

Правилник о изради и одбрани специјалистичког рада

Правилник о условима и поступку давања и пибављања сагласности за радно ангажовање наставника и сарадника ван радног односа

Правилник о условима и поступку за упис студената

Пословник о раду Савета Академије Шумадија

Пословник о раду Наставно-стручног већа Академије Шумадија

Пословник о раду Наставно-стручног већа одсека Академије Шумадија

Пословник о раду Већа катедре Академије Шумадија

Пословник о раду Колегијума Академије Шумадија

Одлука о висини школарине и других накнада – 2020/2021.

Правилник о мерилима за утврђивање висине школарине и трошкова пружања услуга

Правилник о изменама и допунама Правилника о мерилима за утврђивање висине школарине и трошкова пружања услуга

Правилник о начину и поступку избора у звње и заснивању радног односа наставника и сарадника

Правилник о ужим стручним, односно, уметничким областима
Правилник о изменама и допунама Правилника о ужим стручним, односно уметничким областима

Правилник о уџбеницима и издавачкој делатности
Правилник о изменама и допунама Правилника о уџбеницима и издавачкој делатности (17.02.2021. године)
Правилник о изменама и допунама Правилника о уџбеницима и издавачкој делатности (24.06.2021. године)

Правилник о стручном и научном усавршавању

Правилник о изради и одбрани мастер рада

Правилник о пријави, изради и одбрани завршног рада

Правилник о употреби печата и штамбиља Академије Шумадија

Пословник о раду Студентског парламента
Одлука о измени Пословника о раду Студентског парламента

Кодекс о академском интегритету

Програм рада за шк. 2020/2021. годину

Правилник о стицању и расподели сопствених прихода

Правилник о изменама и допунама Правилника о стицању и расподели сопствених прихода

Правилник о измени Правилника о стицању и расподели сопствених прихода

Правилник о раду профитних центара

Правилник о канцеларијском и архивском пословању Академије

Правилник о организацији и систематизацији послова
Правилник о изменама правилника о организацији и систематизацији

Правилник о заштити података о личности

Одлука о распоређивању наставника и сарадника у катедре

Правилник о финансијском управљању и контроли

Правилник о Студентском парламенту Академије Шумадија

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности студената

Правилник о буџетском рачуноводсву

Правилник о ближем уређивању поступака јавне набавке

Одлука о одређивању лица за заштити података о личности

Правилник о спречавању злостављања на раду

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања