Правилник о дуалном моделу студирања на Академији Шумадија
Правилник о озбору ментора код послодавца ради реализације дуалног модела студирања
Правилник о поступку припреме, усвајања и контроле дуалног модела студија
Одлука о школарини и накнадама за школску 2021/2022 годину
Правилник о раду Академије струковних студија Шумадија
Правилник о изменама Правилника о раду Академије струковних студија Шумадија
Правилник о раду комисије и поткомисија за обезбеђење квалитета
Акциони план за спровођење стратегије обезбеђења квалитета Академије Шумадија
Правилник о студијима
Правилник о полагању испита и оцењивању на испиту
Правилник о безбедности и здрављу на раду
Програм за оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад
Правилник о условима и поступку давања и прибављања сагласности за радно нгажовање наставника и сарадника ван радног односа
Правилник о условима и поступку за упис студената
Пословник о раду Савета Академије
Пословник о раду Већа Академије
Пословник о раду Већа Одсека
Пословник о раду Већа катедре
Пословник о раду колегијума
Правилник о мерилима за утврђивање висине школарине и трошкова пружања услуга
Правилник о озменама и допунама Правилника о мерилима за утврђивање висине школарине и трошкова пружања услуга
Правилник о Савету послодаваца
Пословник о раду Савета послодаваца
Правилник о ужим стручним, односно уметничким областима на Академији Шумадија
Правилник о изменама и допунама Правилника о узим стручним, односно уметничким областима Академије Шумадија
Правилник о начину и поступку избора у звање и заснивање радног односа наставника и сарадника (са прилозима: Образац 1, Образац 2, Образац 3, Образац 4)
Правилник о извођењу и оцени приступног предавања
Правилник о међународној размени студената и преношењу ЕСПБ бодова
Правилник о међународној размени наставног и ненаставног кадра
Пречишћени текста Правилника о уџбеницима и издавачкој делатност
Правилник о стручном и научном усавршавању
Правилник о мастер раду
Правинкик о изменама и допунама Правилника о пријави и одбрани мастер рада
Пречишћени текст Правилника о пријави, изради и одбрани завршног рада на основним студијама
План остваривања и унапређивања родне равноправности
Одлука о распоређивању запослених у катедре
Кодекс о академском интегритету
Пословник о раду Студентског парламента
Правилник о избору чланова Студентског парламента
Правилник о стицању и расподели сопствених прихода
Правилник о изменама и допунама Правилника о стицању и раподели прихода
Правилник о измени Правилника о стицању и расподели сопствених прихода
Правилник о измени Правилника о стицању и расподели сопствених прихода
Правилник о раду профитних центара
Правилник о канцеларијском и архивском пословању Академије
Правилник о организацији и систематизацији послова
Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова
Правилник о допуни и измени Правилника о организацији и систематизацији послова
Правилник о заштити података о личности
Правилник о финансијском управљању и контроли
Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности студената
Правилник о буджетском рачуноводству
Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке
Правилник о спречавању злостављања на раду
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања
Правилник о стандардима, обезбеђењу квалитета и поступцима самовредновања
Правилник о изради и одбрани специјалистичког рада
Стратегија обезбеђења квалитета Академије Шумадија
Правилник о употреби печата и штамбиља Академије Шумадија
Одлука о допуни Правилника о употреби печата и штамбиља
Правилник о поступању са донацијама