Информатор о раду Академије струковних студија Шумадија сачињен је у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“ број: 120/04, 54/07, 104/09 и 36/2010) и Упутством за израду и објављивање информатора о раду државног органа („Службени гласник РС“ број: 68/2010)
Информатор о раду Академије Шумадија
Правилник о раду Академије струковних студија Шумадија