Академијa
Струковних
Студија
Шумадија


Одсек Крагујевац

сајт одсека  

Академијa
Струковних
Студија
Шумадија


Одсек Аранђеловац

сајт одсека  

Академијa
Струковних
Студија
Шумадија


Одсек Трстеник

сајт одсека  

Обавештења

О Академији

Након доношења Закона о високом образовању из 2017. године, високе струковне школе у Србији трансормисане су у академије струковних студија, те је тако на седници Владе РС 29. августа 2019. године донета одлука о оснивању Академије струковних студија Шумадија која данас  обједињује све студијске програме на одсецима Крагујевац ( бивша Висока техничка школа струковних студија у Крагујевцу која је основана 1959. године), Аранђеловац ( бивша Висока технолошка школа струковних студија основана 1960. године) и Трстеник ( бивша Висока техничка машинска школа у Трстенику основана 1962. године).

Образовни рад Академије струковних студија  Шумадија огледа се у зaједничкој мисији свих одсека кроз стално иновирање наставних планова и програма, примену савремених метода образовања, образовање и оспособљавање квалитетних стручњака из различитих области са високостручним и практично применљивим знањима, а све у складу са израженим потребама привредног сектора у нашој земљи који тежи иновирању и прилагођавању кроз струковне студије првог и другог степена, у оквиру акредитованих студијских програма у сваком одсеку Академије Шумадија понаособ.

Обављајући делатност високог образовања на основним, специјалистичким и мастер струковним студијама из више научних и стручних области у оквиру образовно-научних поља за које су одсеци акредитовани, и то техничко-технолошких, друштвено-хуманистичких, природно математичких, уметничких и интердисциплинарних наука, Академија Шумадија са одсецима у Крагујевцу, Аранђеловцу и Трстенику обједињује образовни и примењено-истраживачки рад, као део јединственог процеса високог образовања.

Са намером и идејом  да се развије у модерну, образовну институцију, познату по томе што ће на квалитетан начин школовати младе са високостручним и практично примењивим знањима, стручњаке који ће способношћу решавања конкретних проблема допринети развоју региона или шире заједнице, Академија Шумадија константно прати потребе тржишта као и трендове у различитим научним областима за које је на одсецима стручно и научно оспособљена.

Управо из тог разлога, наставни планови и програми у одсецима Крагујевац, Аранђеловац, и Трстеник мењали су се у складу са новим достигнућима науке и технологије и прилагођавали потребама привреде и друштва, те данас, Академија Шумадија, конципира свој план рада по угледу на најпознатије школе и факултете у земљи.

Сама програмска оријентација Одсека Крагујевац, Аранђеловац и Трстеник одражава савремене трендове високог образовања, научног рада и привредног развоја на два нивоа студија кроз студијске програме (основне, специјалистичке  и мастeр струковне студије).

Наше Катедре

Катедра за информационе технологије

→Информатика (КГ)
→Информац. технологије (АР)
→Информац. технологије (ТС)
→Информац.  технологије – мастер (ТС)

Катедра за друмски саобраћај

→Друмски саобраћај (КГ)
→Друмски саобраћај (ТС)
→Друмски  саобраћај – мастер (КГ)

Катедра за машинско и индустријско инжењерство

→Привредно инжењерство – машинство (КГ)
→Хидраулика и пнеуматика (ТС)
→Производне технологије (ТС)
→Хидраулика,  пнеуматика  и  производни  процеси – специјалистичке (ТС)

Катедра за технологију

→Технологија хране и гастрономија (АР)

Катедра за заштиту животне и радне средине

→Заштита животне и радне средине (АР)
→Управљање отпадом – специјалистичке (АР)
→Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије – специјалистичке (АР)
→Инжењерство заштите животне средине – мастер (АР)

Катедра за примењену економију, предузетништво и менаџмент

→Менаџмент у туризму и угоститељству (АР)
→Примењена економија и предузетништво (АР)

Катедра за општеобразовне предмете и вештине

Катедра за уметност и дизајн

→Графички дизајн (АР)
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КАТЕДРИ  

Зашто Академија струковних студија Шумадија?

Могућност међународне размене студената (ERASMUS програм)

Повезујемо Вас са највећим светским
компанијама.

Државна високошколска установа – добар избор – инжењерски.

Uni-branding-mockup

Колегијум Академије