Колегијум Академије је тим људи који организују рад Академије . Колегијум Академије у ужем саставу чине председник Академије, помоћници председника и секретар Академије док проширени колегијум Академије чине и руководиоци одсека.

Колегијум председника разматра питања везана за наставу, студенте, сарадњу са привредом, финансије и друга која су од интереса за пословање Академије. Колегијум припрема материјале за седнице Савета и Већа Академије.

Председник Академије председава седницама Колегијума.