Увид јавности

Дана 23. августа 2021. године ставља се на увид јавности Извештај  Комисије о кандидату пријављеном на конкурс за избор једног професора струковних студија за ужу стручну област Mенаџмент информационих система за рад у Одсеку Крушевац, заведен под дел. бројем 787 од 23. августа 2021. године. Увид јавности у Извештај Комисије траје 30 дана.
Извештај

Дана  22. јула 2021. године  ставља се на увид јавности Извештај  о кандидату пријављеном на конкурс за избор једног наставника у звање предавач за уже стручне области:  Инжењерство заштите животне средине и санитарно инжењерство и Хемијско инжењерство и инжењерство заштите животне средине, бр. 758 од  22. јула 2021. године. Увид јавности у извештај траје 30 дана, рачунајући  од дана објављивања.
Извештај

Дана 06. јула 2021. године ставља се на увид јавности Извештај о кандидату пријављеном на конкурс за избор једног наставника страног језика за ужу стручну области Страни језик-шпански са 25% од пуног радног времена, заведен под дел. бројем 692 од 05. јула 2021. године. Извештај ће бити на увиду јавности 30 дана, у Секретаријату Академије струковних студија Шумадија, на адреси Косовска 8 у Крагујевцу и на интернет страници Академије струковних студија Шумадија.
Извештај

Дана 30. јуна 2021. године ставља се на увид јавности Извештај  о кандидату пријављеном на конкурс за избор једног асистента за уже стручне области:  Математика и програмирање и Операциона истраживања, за рад у Одсеку Крагујевац, бр. 669 од 29. јуна 2021. године. Увид јавности у Извештај ће трајати  15 дана, рачунајући од дана објављивања.
Извештај

Дана 20. маја 2021. године ставља се на увид јавности Извештај  Комисије о кандидатима пријављеним на конкурс, са предлогом за избор једног наставника у звање професор струковних студија за уже стручне области: Математика-информатика и Електротехника рачунарства, бр. 527 од  19. маја 2021. године. Извештај се ставља на увид 30 дана од дана објављивања.
Извештај