КУРСЕВИ

 • Курсеви енглеског језика
 • Пословни енглески језик
 • Пословно дописивање.
 • Стручни енглески језик – Прехрамбена технологија.
 • Стручни енглески језик – Фармацеутска технологија.
 • Стручни енглески језик –Заштита на раду.
 • Стручни енглески језик –Заштита животне средине.
 • Стручни енглески језик – за медицинску струку (за лекаре и медицинске сестре)
 • Курс енглеског језика за ученике основне школе (10 – 12 година) Science for Kids (Наука за децу).
 • Обука из области развоја личних вештина
 • Пословно понашање и пословни бонтон
 • Пословна комуникација
 • Управљање конфликтима и управљање стресом на радном месту
 • Управљање временом
 • Тим и тимски рад
 • Мерење задовољства купаца – корисника услуга
 • Продаја – корак по корак
 • Предузетништво – Прилика или ризик
 • Обука АДР (за превознике опасних материја)
 • Обука за WCM и LEAN, KAIZEN
 • Обука за QMS, EMS, OHS
 • Обука за менаџере људских ресурса
 • Социолошки и психолошки аспекти у менаџменту људских ресурса
 • Циклично планирање људских ресурса: планирање-дизајнирање-селекција-регрутовање-управљање
 • Управљање ризицима људских ресурса у организацији: конфликти, ризици и методе управљања;
 • Инструменти за процену ризика
 • Семинар: Емоционална интелигенција и менаџмент
 • Развој људских ресурса кроз стицање знања
 • Организационо учење и профитабилност
 • Људски капитал као део интелектуалног капитала
 • Емоционална интелигенција у  менаџменту
 • Обука за завршну обраду камена
 • Кратки програм: Графички дизајн
 • Семинар: Важност дизајна корпоративног идентитета
 • Семинар-обука: „Хармонизација хране и вина“ –
 • Семинар-обука: „Српска вина“
 • Семинар-обука: „Организација и послужења на банкетима, коктелима, дружењима (parties)“
 • Дигитални маркетинг: SEO, друштвене мреже
 • Програмирање: Java, Python, PHP
 • Рачунарска писменост: хардвер, софтвер, мреже, Windows, Word, Excel, PowerPoint…
 • Израда маркетинг планова
 • Обуке из различитих научних области: хидраулика и пнеуматика, електротехнички материјали, дигитална електроника, сензорика, аутоматика, PLC, роботика, мехатроника, европских норми за означавање и избор материјала,…
 • Семинар компјутерске обраде за сарадњу са привредом под називом „Едукација методичким програмом десетопрсног мултимедијалног слепог куцања“
 • Обука менаџмента у туристичким дестинацијама
 • Обука запослених за посебна специјалистичка занимања у хотелијерству
 • Обука пружалаца услуга руралног-сеоског туризма
 • Акредитовани семинар: Употреба напредних метода у реконструкцији саобраћајних незгода; намењен стручном усавршавању наставника у средњем стручном образовању
 • Акредитовани семинар: Нови концепти у друмском транспорту; намењен стручном усавршавању наставника у средњем стручном образовању
 • Предавање са СПС
 • Превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја

УСЛУГЕ

 • Израда технолошких пројеката у саставу грађевинских пројеката
 • Израда студије процене утицаја на животну средину објеката који тек требају да се изграде.
 • Израда Акта о процени ризика  за одређене привредне субјекте и установе уз израду Правилника о раду, Правилника о систематизацији послова и радних задатака и Правилника о безбедности на раду.
 • Вештачења код Привредног суда и Основног суда за област технологија и металургија ужа област прехрамбена технологија испред Министарства.
 • Услуге из области саобраћајног инжењерства
  • Израда експертиза и вештачење саобраћајних незгода
  • Израда стратегија безбедности саобраћаја и извештаја о тренутном стању безбедности саобраћаја на територијама локалних самоуправа
  • Развој и планирање елемената аутобуских станица,
  • Развој и планирање елемената аутобаза,
  • Развој и планирање објеката саобраћајног система (технички прегледи, погони за одржавање возила, паркиралишта, логистички центри …),
  • Развој и планирање линија Јавног градског превоза путника (градског, приградског и међумесног саобраћаја);
  • Техничка подршка приликом регистровања линија путничког превоза;
  • Техничко регулисање саобраћаја на уличној мрежи
  • Планирање структуре саобраћајних предузећа (транспорт терета и превоз путника);
  • Помоћ у планирању транспортних капацитета;
  • Анализа и препоруке приликом планирања капацитета саобраћајних захтева на мрежи улица и ванградских саобраћајница;
  • Прорачун и планирање елемената сигналних планова на семафорисаним раскрсницама;
  • Анализа ефикасности рада семафорисаних раскрсница,
  • Капацитивна анализа несигналисаних раскрсница
 • Економетријска анализа
  • Вишекритеријумска анализа, мултифакторска анализа, структурална анализа, панел анализа, факторска анализа (све се доносе на области економије, безбедности здравља, медицине и других сфера у области друштвено хуманистичких наука)
  • Израда анкета и упитника применом експлоративне и комформистичке факторске анализе
  • Решавање свих проблема везаних за оптимализацију (оптимизација процеса)
  • Симулације и узорковање (применом Монте Карло метода и Bootstrap)
  • Пројектовање организације
 • Процена вредности капитала
 • Израда бизнис планова
 • Увођење LEAN или WCM методологије:
  • Оптимизовање производних процеса кроз LEAN (WCM) методологију (општи преглед)
  • Организација радног места
  • Успостављање аутономног одржавања опреме са основним циљем повећања OEE
  • Професионално одржавање
  • Логистика
  • Квалитет
  • Фокусирано побољшање кроз пројекте (KAIZEN)
 • Пројектовање иновативних процеса/производа укључујући истраживање тржишта
 • Оптимизација процеса и трошкова пословања
 • Оптимизација применом мета хеуристичких алгоритама
 • Унапређење енергетске ефикасности у индустрији (пнеуматским системима, хидрауличким системима, производним процесима)
 • Решавање проблема у непосредној производњи (обезбеђивање тачности и квалитета кроз избор адекватне технологије)
 • Примена савремених знања и решења у области алата
 • Управљање квалитетом и пословањем
 • Израда програма развоја туризма за јединице локалне самоуправе
 • Израда мастер планова у туризму
 • Израда планова конкурентности у туризму
 • Маркетинг микс од 4П до 12П; пројектовање визије, мисије и циљева туристичког предузећа
 • Консалтинг: сегментација, диференцирање, позиционирање у туризму
 • Технике масовних и директних комуникација у
 • Консалтинг из домена: базе података, информациони системи, дигитализација
 • Пројектовање информационих система
 • Пројектовање базе података
 • 3D моделирање компоненти и склопова
 • Пројектовање информационих система и база података
 • Интернет програмирање
 • Дигитални маркетинг: SEO, друштвене мреже

ПИСАЊЕ ПРОЈЕКАТА

 • Израда и писање пројеката за аплицирање код различитих фондова
 • Израда Едукативних пројеката за одређене циљне групе на разне у сарадњи са Привредном комором, Агенцијом за локални економски развој и сл.
 • Израда пројеката у циљу добијања средстава за унапређење производње у туризму

OСТАЛО

 • Научно-истраживачки пројекти из области безбедности саобраћаја
 • Организација стручних, уметничких и научних скупова под организацијом Академије односно одсека Крушевац
 • Логистика
 • Технологија одржавања
 • Организацијско структурирање
 • Одржавање техничких система